วณิชย์นิรมล ศุภณัฐ, วีระเมธาชัย ศรัณย์, และ ลีศรี ธนกมณ. 2022. “อุบัติการณ์และปัจจัยเชิงทำนาย ภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มารับบริการศูนย์การตรวจค้นหาและคัดแยกโควิดครบวงจร โรงพยาบาลสระบุรี : การศึกษาระยะ 14 วันหลังการวินิจฉัย”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (2):343-55. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/256011.