พรหมสาขา ณ สกลนคร ปิยะนุช. 2022. “ความเชื่อเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการอยู่ไฟของมารดาหลังคลอด”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (2):516-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/256545.