พิสัยพันธุ์ สุภารัตน์, วงศ์ตรี อนงค์ลักษณ์, และ ชาบัวคำ ณัฐธยาน์. 2022. “ความรู้และทัศนคติในการดูแลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (1):325-42. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/256578.