อุ่นพรมมี สินศักดิ์ชนม์. 2022. “ปกวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/256718.