นักรู้กำพลพัฒน์ สุวภัทร, สุวรรณกูฎ นิชนันท์, และ นธะสนธิ์ อมรรัตน์. 2022. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของสามีภรรยา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (2):469-83. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/257121.