เดชารัตน์ โสมศิริ, และ คิดดี พีรนาฎ. 2022. “ผลการใช้โปรแกรมการปรับปรุงการทำงานตามหลักการ 5 ส. ในร้านรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (2):642-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/257427.