สุมนนอก สุจิตรา, อวยสวัสดิ์ มณีรัตน์, ลุนละวงศ์ ศรีประภา, และ ประจุดทะเก ชัชฎา. 2022. “การพัฒนารูปแบบบริการฝากครรภ์เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ในเขตสุขภาพที่ 9 ตามแนววิถีชีวิตใหม่”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (2):690-710. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258230.