ไชยชนะแสง ทิพย์ภารัตน์, ทาระคำ เอมอร, ล้วนแก้ว มาลี, พวงศรีเคน สัจจวรรณฑ์, โพธิ์ศรี อติญา, จันทนาม วิภาพร, กันทะโล ขวัญจิรา, พิพัฒน์ธนวงศ์ วรรณภา, และ วรรณโพธิ์ วารีรัตน์. 2022. “การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กสมองพิการ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (3):957-68. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258786.