สงวนพงษ์ ยุภดี, แสงทอง วาสนา, และ จันทกุล จารุมาศ. 2022. “ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในด้านโภชนาการเด็กปฐมวัย และส่วนประสมทางการตลาดของผู้ปกครอง ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (3):999-1015. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258788.