พันธ์วิไล จตุพงษ์, มณีรัตน์ นิรมัย, ปวนไฝ สุพัตรา, ศรีสวัสดิ์ สุชารินี, และ ดวงแสนจันทร์ วินัฐ. 2022. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (3):882-95. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258882.