พลาเศรษฐ กฤติยาพร, สุวรรณกูฎ นิชนันท์, มีนาเขตร ภูษณิศา, และ นักรู้กำพลพัฒน์ สุวภัทร. 2022. “การจัดการของชุมชนเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (3):908-23. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258895.