ชาญสูงเนิน จิรานุวัฒน์, และ สุภานันท์ ธิดารัตน์. 2022. “ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการต่อความเครียด ของผู้ดูแลผู้พิการติดเตียงที่บ้าน”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (3):924-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/258903.