เมธาบุตร ชวิศ. 2022. “การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (3):969-85. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/259093.