สุทธิธรรมถาวร อำไพรัตน์. 2022. “ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพัฒนาการล่าช้า”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (3):986-98. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/259144.