เสตะปุระ ปิติคุณ, และ ไชยสงคราม ณัฐธกูล. 2022. “ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 16 (3):1070-84. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/259768.