จันทร์มาลี ศศิวิมล, แตงอ่อน พัชรินทร์, ม่วงงาม ขวัญยุพา, แขกพงษ์ พัณณิตา, หอมจิตสุขฤทัย จิรภาส, และ ประเสริฐไทย ชนินันท์. 2023. “ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอย ในตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (1):150-65. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260059.