ศรีสงวน ณัฐริกา, ธรรมกุล ธีระวุธ, และ ประเสริฐชัย อารยา. 2023. “ปัจจัยและผลกระทบทางทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ในอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (1):88-104. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260064.