โพธิ์พงศ์ พนิตานันท์. 2023. “การออกหน่วยทันตกรรม ในเรือนจำอำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (1):121-34. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260185.