คิดสงวน สุขุมาล. 2023. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงจังหวัดชลบุรี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (1):166-80. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260199.