เหล่าคมพฤฒาจารย์ จิรัชญา, เปลรินทร์ เปรมวดี, สาลาสุตา จินตหรา, นารถชัยภูมิ ชไมพร, พันธ์เปี่ยม ฐิติรัตน์, มูลบัวภา ธันยมัย, สีหานารถ พิชญาทร, เหล่าคมพฤฒาจารย์ ธิติรัตน์, และ แสนเหลา พรภัทรา. 2023. “ความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของมารดาหลังคลอด ตำบลยางหวาย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (1):207-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260281.