รุ่งเรือง อรุณโรจน์, และ สัตยวงศ์ทิพย์ พุฒิพงศ์. 2023. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสี่ยงสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (1):272-87. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260452.