ธนธรรมสถิต ศุภลักษณ์, แสงวงษ์ มนฤดี, บุญสุข ศศิธร, ภาวะสุทธิพงษ์ ฐิติรัตน์, จันทบุตร รัชดาพร, เจริญผล จิรนันท์, และ จันทร์นวล นิยม. 2023. “ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ภาวะสุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพ กับคุณภาพชีวิต ของวัยทำงานในสำนักงานเทศบาลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (1):314-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260483.