เซียงหนู นาตยานี, แปะกระโทก นันทิชา, ชโลปถัมภ์ สันธนี, และ โล่ห์ทวีมงคล ปิยมาภรณ์. 2023. “ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่บ้าน ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์ เขตนครชัยบุรินทร์”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (1):288-302. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/260834.