แสวงบุญ เสริมสันต์, และ ไชยกุลวัฒนา อนันต์. 2023. “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดและความวิตกกังวล ในเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) พื้นที่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (2):465-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261008.