กออิสรานุภาพ นิตยา, สำราญเนตร วรรวิษา, และ โพธารินทร์ วรันณ์ธร. 2023. “ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล จากการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (2):453-64. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261156.