ศรีฟ้า สมรัชนี, อนันตกลิ่น วิไรรัตน์, และ ศรีเหรา ปวรุตม์. 2023. “ประสิทธิผลการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนด้วยวิธีการฝังเข็ม ณ อินทนิลคลินิก วิทยาลัยนครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (2):423-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261164.