หลิ่วน้อย วิลาสินี, พงษ์แสงพันธ์ ไพบูลย์, พิบูลย์ กาญจนา, และ อุปวงษาพัฒน์ ธรรมวัฒน์. 2023. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (2):307-407. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261172.