สิงหเสนี อุบลรัตน์, ทองปากน้ำ ชญาพัฒน์, และ บุญเจริญพานิช สิริพร. 2023. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของข้าราชการชายทหารอากาศ เขตดอนเมืองกองทัพอากาศ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (2):521-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261295.