เจริญพันธ์ กนก. 2023. “การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (2):543-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261303.