อุ่นพรมมี สินศักดิ์ชนม์. 2023. “ส่วนนำของวารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2566)”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (1):ก-ฌ. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261354.