อนันต์ดิลกฤทธิ์ ภรัญวิทย์. 2023. “ภาวะปริชานบกพร่องเล็กน้อย”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (1):381-93. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261356.