สมทรัพย์ เยาวเรศ. 2023. “การแพทย์แผนไทย: การประยุกต์ใช้ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (2):507-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261446.