ขันทอง ภักศจีภรณ์, วทัญญูเลิศสกุล เอกรินทร์, และ ประชุมรักษ์ วจิราภรณ์. 2023. “การประเมินผลและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม ผ่านแอปพลิเคชัน Dementia U-Care ในชุมชนบ้านหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (2):576-89. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/261997.