ทิหวาย พิมพิภา, ประดิษฐปรีชา อนัญญา, และ บรรจงศิริ กุลธิดา. 2023. “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการหน้ากากอนามัยใช้แล้วของประชาชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (3):842-55. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/262190.