เพียงแก้ว ภิญญาพัชญ์, เชียงสาพันธ์ พรใจ, อินทร์เอี่ยม พวงผกา, และ จันทร์พาณิชย์ คณิศร. 2023. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำทิศทางองค์กรไปปฏิบัติงานของบุคลากร โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดอุดรธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (3):908-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/262648.