วงศ์กีรติเมธาวี ทวีศักดิ์, นิมะ ซอฟียะห์, ทิววัฒน์ปกรณ์ จิรวัฒน์, และ สุขอุบล สินีนาฎ. 2023. “อุบัติการณ์การหกล้มในผู้สูงอายุและการป้องกันด้วยการออกกำลังกาย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (3):952-65. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/262833.