เพชรล้ำ อนงค์, และ บุตรประพันธ์ ธนบดี. 2023. “การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้รับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (3):921-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/263125.