วงษ์ศรีแก้ว จำเนียร, วงค์โพธิ์ บุญเลิศ, วีระวัฒนานนท์ วินัย, และ จันพุ่ม ศิริชัย. 2023. “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลต้นแบบ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 (1):13-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/263971.