สวัสดิกุล ชาทัส, พูนธีราธร กนกชล, ทิววัฒน์ปกรณ์ จิรวัฒน์, และ ทองขจร นิตยา. 2023. “การพัฒนาระบบป้องกันล้มของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครหาดใหญ่”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 (1):39-49. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/264009.