ธรรมชาติ อรรถวุฒิ. 2023. “ผลการดูแลผู้ป่วยมีภาวะถอนพิษสุราแบบผู้ป่วยใน โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 (1):61-71. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/264296.