ด่านไทยวัฒนา ศญาดา, โสฬส วันฉัตร, และ Weixiang Yuan. 2023. “การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยการฝังเข็ม”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 (1):169-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/265224.