นวลสีทอง ณัฐปภัสญ์, ภัทรศิริสมบูรณ์ ภัควรินทร์, ทองสว่าง กมลรัตน์, ภุชงค์ชัย ธัญรัศม์, สุขบัว กาญจนา, และ ปรอยโคกสูง บังอร. 2024. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มวัยทำงาน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 (2):406-18. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266004.