โสฬส วันฉัตร, และ ด่านไทยวัฒนา ศญาดา. 2024. “การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 (2):419-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266028.