สาระรัตน์ ชุลีรัตน์, และ ต.เทียนประเสริฐ ศรัญญา. 2024. “การพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยการตรวจค้นหาไวรัส HPV ด้วยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง ของสตรีกลุ่มเสี่ยง ในโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 (1):351-65. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266250.