ชูชีพ ผุสดี, ชยธวัช วัฒนา, และ สว่างสุนทรเวศย์ พิลาส. 2024. “ความเชื่อมโยงจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ กับคุณภาพอากาศ อำเภอเมืองนครราชสีมา”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 (2):473-84. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266406.