อุ่นพรมมี สินศักดิ์ชนม์. 2023. “ปกวารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ปีที่ 17 ฉบับที่ 3”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 (3). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/266551.