ตันตาปกุล จันทรมาศ. 2024. “ผลลัพธ์ทางคลินิกหลังพัฒนาคุณภาพการดูแลเด็กโรคหืด ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 (2):512-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/267052.