เก้ากานดา เฮงบำรุง เก้ากานดา เฮงบำรุง. 2024. “ผลการฝึกการทรงตัวแบบดั้งเดิมและการฝึกการทรงตัว โดยใช้ Visual Biofeedback ต่อความสามารถด้านการทรงตัว ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 (2):563-75. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/267078.