เรือนเพ็ชร กิติพงษ์, ธีระสุต สุวรัตน์, สุทธิพันธ์ นิภา, นุกูลสวัสดิ์ เพ็ญพิศ, ยืนสุข รจนา, และ สนิทพจน์ จักรกริช. 2024. “ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของวัยรุ่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 (2):550-62. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/267184.