เมืองไทย ศิริลักษณ์, และ ขันทบัลลัง ยุพาวดี. 2024. “การใช้ชีวิตหลังการได้รับการรักษาโดยการล้างไตทางหน้าท้อง ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง”. วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 : วารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 18 (2):679-94. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RHPC9Journal/article/view/267806.